In 2015 is Partoer  opgegaan in twee stichtingen: het Fries Sociaal Planbureau en Partoer.

Fries Sociaal Planbureau

Het Fries Sociaal Planbureau doet onderzoek naar Friezen in een veranderende samenleving. Dan gaat het om analyses en publicaties over de sociale kwaliteit en leefbaarheid in Fryslân. Deze stichting wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân en levert kennis en informatie voor alle belanghebbenden in Fryslân. Meer weten?

Naar website Fries Sociaal Planbureau >

FSP_LOGO

Stichting Partoer

Stichting Partoer is een organisatie geworden die als vanouds ondersteuning en diensten levert voor gemeenten en maatschappelijke organisaties, op maat en op opdrachtbasis. Deze organisatie functioneert dus in de markt en ontvangt geen subsidie van de Provincie. Het is een stichting zonder winstoogmerk, die vanuit deskundigheid en betrokkenheid bij Fryslân, mensen en diensten levert aan opdrachtgevers. Binnen deze stichting is de Vrijwilligers Academie Fryslân  ondergebracht.

Vrijwilligersacademie Fryslân

Door de wens van de rijksoverheid om ondersteuning en participatie dichter bij de burger te brengen door dit op lokaal niveau aan te bieden, hebben de gemeenten er veel taken bij gekregen. Denk hierbij o.a. aan: de invoering en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Participatiewet.

Deze transitie naar een ‘betrokken samenleving’ leidt ook tot verandering in de omgang tussen overheid en burger. Maatschappelijke betrokkenheid wordt aangemoedigd, zodat meer mensen zich maatschappelijk dienstbaar maken als vrijwilliger of mantelzorger. Gemeenten en instellingen kunnen hier een stimulerende en coördinerende rol in vervullen. In opdracht van de provincie Fryslân heeft Partoer daarom het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een ‘Vrijwilligers Academie Fryslân.’

Naar de website van de Vrijwilligers Academie Fryslân >

In 2014 zijn hiervoor mogelijkheden verkend door enkele voorstudies uit te voeren. Motivatie achter het centraal aanbieden van training en begeleiding van vrijwilligers en mantelzorgers is dat op deze wijze voldoende aanbod en schaalgrootte gecreëerd kan worden voor een optimale kosten-batenverhouding. Tegelijkertijd geeft het duidelijkheid waar iedereen terecht kan. Evenals inzicht en ervaring om training en begeleiding af te stemmen aan wensen van mensen of veranderingen in de samenleving.

Naar website Stichting Partoer >

Partoervierkant200x200px 

twitter_circle_color-512    linkedin-icon